ဧရာဝတီ တိုင်းဒေသကြီး

ေရႊအိမ္ရတနာ ဘိုးဘြားရိပ္သာ

ေရသိုးေညာင္ဝိုင္းတံတားအနီး၊ ေရသိုးေညာင္ဝိုင္းေက်းရြာ၊ အိမ္မဲျမိဳ႕အဝင္၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၄၂၂၄၅၅၆၈၈/ ေဂဟာမွဴးဦးေအးခ်ိဳ - ၀၉ - ၃၁၁၅၈၇၂၂
ဥကၠဌဦးထိန္ဝင္း

ကံသာ ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္း

ကံသာေက်းရြာ၊ ေမာ္ကြန္းျမိဳ႕နယ္၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၄၂၂၄၈၃၂၄၈/ ၀၉ - ၇၉၆၇၆၇၇၉၃
ဆရာေတာ္ဦးတိကၡစာရ

ဓမၼဒါနသစ္ပင္ငယ္ေဂဟာ

ေရလည္ကြ်န္း၊ က်ံဳမေငးတိုက္နယ္၊ ဝါးခယ္မျမိဳ႕နယ္၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၄၀၁၅၂၇၃၉၉
ဆရာေတာ္ဦးေကသရ(သစ္ပင္ငယ္)

ညီေနာင္ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္း

ညီေနာင္ေက်းရြာ၊ ေရွာင္ေခ်ာင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ လပၸတၱာျမိဳ႕နယ္၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၇၈၀၁၆၉၇၉၆/ ၀၉ - ၂၅၃၄၉၆၈၂၂
ဆရာေတာ္ဦးေကသေဝဒီ

ဗုဒၶေရာင္ျခည္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ေက်ာင္း

ေလွလမ္းေက်းရြာ၊ ကမ္းငူေလးေက်းရြာအုပ္စု၊ ဓႏုျဖဴျမိဳ႕နယ္၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၂၅၀၈၂၄၃၇၆/ ၀၉ - ၇၉၉၈၄၉၈၅၀
ဆရာေတာ္ဦးသုစာဂ

အေနာက္ဇင္ျပြန္းကုန္း ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ေက်ာင္း

အေနာက္ဇင္ျပြန္းကုန္းေက်းရြာ၊ ဇလြန္ျမိဳ႕နယ္၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၄၉၂၇၉၀၉၀/ ၀၉ - ၃၁၇၁၆၉၅၂
ဆရာေတာ္ဦးဝိမလ

ေဇတဝန္ပရဟိတေဂဟာ

အေနာ္ရထာလမ္း၊ ပုသိမ္တကၠသိုလ္အနီး၊ ပုသိမ္ျမိဳ႕၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၂၅၀၂၃၆၈၉၇/ ၀၄၂ - ၂၁၁၂၄
ဆရာေတာ္ဦးကုမာရ

ရတနာပံုဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ေက်ာင္း

မဲဇလီကုန္းေက်းရြာ၊ အဂၤပူျမိဳ႕နယ္၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၄၂၂၅၂၃၂၆၁/ ၀၉ - ၄၂၁၇၁၅၂၉၆
ဆရာေတာ္ဦးသုဒၶ

လူငယ္ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ပရဟိတေက်ာင္း

ေမ်ာက္ေခ်ာကုန္းေက်းရြာ၊ ၾကံခင္းျမိဳ႕နယ္၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၄၉၃၀၇၅၃၇/ ၀၉ - ၂၅၀၂၂၇၉၀၅
ဆရာေတာ္ဦးပညာစာရ

လူငယ္ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ပရဟိတေက်ာင္း(ေရႊေက်ာင္းတိုက္)

ျမန္ေအာင္ျမိဳ႕၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၄၂၂၄၅၁၉၁၃
ဆရာေတာ္ဦးဥတၱရဉာဏ

ေအာင္သိပၸံ လူငယ္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပရဟိတေက်ာင္း

ေညာင္းဝိုင္းေက်းရြာ၊ အိမ္မဲျမိဳ႕နယ္၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၄၂၂၄၉၉၃၅၅/ ေဂဟာမွဴးေဒၚတင္ေအးျမင့္ - ၀၉ - ၅၀၈၅၇၄၃
ဆရာေတာ္ဦးေထမာနႏၵ

ျမေရာင္ျခည္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ေက်ာင္း

စက္ဝေက်းရြာ၊ အခ်ာေလးေက်းရြာအုပ္စု၊ ဖ်ာပံုျမိဳ႕နယ္၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၄၉၃၃၂၃၄၈/ ၀၉ - ၃၁၇၀၈၀၇၀
ဆရာေတာ္ဦးဣဏေသန