ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

မိဘမဲ့လူငယ္ဖံြ႔ျဖိဳးေရး ပရဟိတေဂဟာ

ေျမာက္ပါးရပ္၊ ျမိဳ႕လွျမိဳ႕၊ ေရတာရွည္ျမိဳ႕နယ္၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၄၂၃၆၇၃၈၈၀/ ၀၉ - ၇၉၄၂၀၉၁၇၂
ဆရာေတာ္ဦးဝိမလ

YGW မိဘမဲ့ကေလးမ်ား ေစာင့္ေရွာက္ေရးေက်ာင္း

ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္ အျမန္လမ္းေဘး၊ မိုင္တုိင္(၈၉)မိုင္ႏွင့္ ၄ ဖာလံု၊ ေက်ာက္တံခါးျမိဳ႕နယ္၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၂၅၄၃၄၁၂၂၆/ ၀၉ - ၄၂၀၇၈၂၈၉၄
ဆရာေတာ္ဦးနာယက

အေဝရာ ရာမရန္ကင္း ဘကေက်ာင္း

သာယာကုန္းေက်းရြာ၊ သနပ္ပင္ျမိဳ႕နယ္၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၂၅၀၅၄၃၅၄၄
ဆရာေတာ္ဦးစႏိၵယဓမၼ

ပဲခူးရိုးမေပၚရွိ ဘကေက်ာင္းမ်ား

ပဲခူးရိုးမ၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၄၂၃၆၆၅၃၅၉/ ၀၉ - ၂၆၁၇၅၃၀၈၈/ ၀၉ - ၇၈၇၇၀၇၅၅၂
ဆရာေတာ္ဦးသုမန

မဟာပညာဗိမာန္ ဘကေက်ာင္း

ေျခေတာ္ယာေက်းရြာ၊ ေရႊက်င္ျမိဳ႕၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၄၂၈၂၀၃၉၃၆
ဆရာေတာ္ဦးအဂၢစာရ

ပန္းျခံကုန္း လူငယ္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပရဟိတေဂဟာ

ျမိဳ႕တြင္းၾကီးရပ္၊ ပန္းျခံကုန္းလမ္းမတန္း၊ ေရႊေမာေဓာဘုရားအနီး၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၅၃၈၂၃၇၂/ ၀၉ - ၃၃၈၈၄၄၁၁
ဆရာေတာ္ဦးနႏိၵယ

ေအာင္ခ်မ္းသာ ဘကေက်ာင္း

ေရေဝရပ္ကြက္၊ သာယာဝတီျမိဳ႕၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၄၄၂၀၇၅၆၀၈
ဆရာေတာ္ဦးဝိလာသ

ေလသာေတာရ ဘကေက်ာင္း

ေရႊတံခါးအပိုင္း(၂)၊ ျပည္ျမိဳ႕၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၄၂၃၆၇၃၄၇၁/ ၀၉ - ၅၃၆၈၄၆၁
ဆရာေတာ္ဦးကုမာရ။ ။ ေဒါက္တာဝဏၰဝင္း

သေျပသာ ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္း

သေျပသာရြာ၊ ျဖဴးျမိဳ႕နယ္၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၄၂၈၀၁၇၆၅၀/ ၀၉ - ၇၉၅၇၄၆၈၇၈
ဆရာေတာ္ဦးသီရိႏၵ

ရတနာမဥၥရီ သီလရွင္သင္ပညာေရးေက်ာင္း

ေအာင္ဆန္းျပည္သာယာအပိုင္း(၂)၊ G လမ္း၊ ျပည္ျမိဳ႕၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၅၃၆၃၁၉၉/ ၀၉ - ၄၂၃၆၆၈၁၆၀
သီလရွင္ဆရာၾကီးေဒၚဝဏၰသီရိ

ျမသိဂၤ ီ ၾကံခင္းပရဟိတ သီလရွင္ေက်ာင္း

ဘုရင့္ေနာင္လမ္း၊ နဝေဒးရပ္ကြက္၊ ျပည္ျမိဳ႕၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၄၂၃၆၅၉၃၆၃/ ၀၉ - ၄၉၇၂၄၂၃၀
သီလရွင္ဆရာၾကီးေဒၚေဇယ်ဝတီ

နန္းေရႊျပည္ပရဟိတေက်ာင္း

ေက်ာက္ခဲအင္းေက်းရြာ၊ ေက်ာက္တံခါးျမိဳ႕နယ္၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး။ (၉၉ မိုင္ ၄ ဖာလံု)
၀၉ - ၄၂၁၁၀၆၃၉၆
ဆရာေတာ္ဦးသုမဂၤလ

မိုးညိဳ ပရဟိတမိဘမဲ့ေက်ာင္း

မိုးညိဳျမိဳ႕၊ ေအာင္ဆုပန္ဘုရားၾကီးအနီး၊ မိုးညိဳျမိဳ႕နယ္၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၄၂၃၇၄၉၃၀၇ / ၀၉ - ၂၅၉၄၇၂၄၃၅
ဆရာေတာ္ဦးပညာသီရိ

သာသနာ့ပါလ ပရဟိတေက်ာင္း

ေရစုပၸလင္ေက်းရြာ၊ သဲကုန္းျမိဳ႕နယ္၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၄၉၃၀၇၆၄၄/ ၀၉ - ၃၁၅၉၅၁၀၄
ဆရာေတာ္ဦးဣႏၵက

ဟံသာေအး လူငယ္ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ပရဟိတေက်ာင္း

သိုက္ဝါးေခ်ာင္းေက်းရြာ လက္ပံတန္းျမိဳ႕နယ္၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၄၂၃၆၅၇၈၅၇/ ၀၉ - ၄၂၃၆၉၃၀၈၃
ဆရာေတာ္ဦးစေႏ ၱာဘာသ

ဒန္းေဒါင့္ ဘကေက်ာင္း

ဒန္းေဒါင့္ေက်းရြာ၊ ေဗာဓိကုန္းအုပ္စု၊ ေပါက္ေခါင္းျမိဳ႕နယ္၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၄၂၃၆၈၅၄၀၇
ဆရာေတာ္ဦးပရမ

သခၤရိုင္ ပရဟိတ ဘကေက်ာင္း

ရံုးေခ်ာင္းေက်းရြာ၊ ၾကိဳ႕ပင္ေကာက္ျမိဳ႕နယ္၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၄၃၁၅၆၆၃၂
ဆရာေတာ္ဦးသုမန

ေဇယ်ာသီရိ မိဘမဲ့ အမိ်ဳးသမီးေဂဟာ

(၂၂)ရပ္ကြက္၊ ဝက္ကုန္းလမ္း၊ ေတာင္ငူျမိဳ႕၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၄၂၈၁၁၃၉၉၄/ ၀၅၄ - ၂၃၁၀၄
သီလရွင္ဆရာၾကီးေဒၚမာဒိနီ