စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

မကုဋာရာမ ပရဟိတဘကေက်ာင္း

အိုးဘိုေတာင္ရပ္ကြက္၊ အလံုျမိဳ႕ႏွင့္မံုရြာျမိဳ႕ၾကား၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၄၇၀၅၈၃၆၀/ ၀၉ - ၃၃၄၀၄၈၆၀
ဆရာေတာ္ဦးမကုဋာ

အမွတ္(၈)ေရလည္ ဘကေက်ာင္း

အုန္းေပါက္ေက်းရြာ၊ ေရႊဘိုျမိဳ႕နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၃၃၆၆၀၁၉၉/ ၀၉ - ၃၃၂၂၈၇၄၅
ဆရာေတာ္ဦးသီလနႏၵ

ဧရိပ္မြန္(၂)အမ်ိဳးသမီးမိဘမဲ့ေက်ာင္း

ဘူတာလမ္းခြဲ၊ ျမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္၊ ေခ်ာင္းဦးျမိဳ႕၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး။
၀၇၁ - ၄၅၁၄၉
သီလရွင္ဆရာၾကီးေဒၚရူပစာရီ

မဟာသာလ ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္း

ေခ်ာင္းမၾကီးေက်းရြာ၊ မင္းကြန္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၄၀၂၇၅၆၈၆၄/ ၀၉ - ၉၇၆၀၁၀၆၀၃
ဆရာေတာ္ဦးဝိစာရ/ ဦးကုႏၵလ

အမွတ္(၃၃) ဘကေက်ာင္း

မစိုးရိမ္တိုက္သစ္၊ ေရႊမင္းဝံရပ္ကြက္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၄၀၀၄၇၈၅၆၄/ ၀၉ - ၉၇၄၂၃၄၈၆
ဆရာေတာ္ဦးသီလဝရ

အမွတ္(၃၁) ဘကေက်ာင္း

စစ္ကိုင္းေတာင္ရိုး၊ ဥမင္(၃၀)ဘုရားအနီး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၆၈၁၀၄၅၄/ ၀၉ - ၃၃၂၂၇၂၄၇
ဆရာေတာ္ဦးနႏၵသီရိ

ရတနာသိဂၤ ီ ီီမိဘမဲ့သီလရွင္သင္ေက်ာင္း

စစ္ကိုင္းေတာင္ရိုး၊ ေသာတာပန္ရပ္ကြက္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၇၈၄၅၀၀၇၅၈/ ၀၉ - ၄၀၂၆၁၅၉၆၃
သီလရွင္ဆရာၾကီးေဒၚဣႏၵသိဂၤ ီ